LOGOWANIE   REKRUTACJA   STATUT SZKOŁY   DOKUMENTY   DOJAZD   GALERIA   KONTAKT
 

O szkole
Nasi nauczyciele
Samorząd uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Harmonogram dzwonków
Regulamin przerw
Szczęśliwy numerek
Podręczniki
Plan zajęć
PocztaCzwartek, 21.09.2017r.

Rzetelna firma

STATUT

abor” PRYWATNE LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

tekst jednolity

 

Rozdział I

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. „abor” Prywatne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, zwane dalej Liceum jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży.

 

2. Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna, Adam Borberg, zwana dalej Osobą Prowadzącą Szkołę.

 

3. Siedziba Liceum: ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław;

ul. Ślężna 2/24, 53-339 Wrocław;

 

4. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

5. Podstawami prawnymi działania Liceum są:

5.1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami dotyczącymi szkół niepublicznych, zarządzeniami i rozporządzeniami MEN.

 

5.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

5.3. Decyzja Nr 123/2007 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października 2007r. o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.

 

5.4. Zaświadczenie Nr 32/2000 z dnia 23 maja 2000 r. o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych z późniejszymi zmianami (124/2007; 64/2002).

 

5.5. Akt przekształcenia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "abor" z dnia
29 stycznia 2000 r. w niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną.

5.6. Statut szkoły z załącznikami:

5.6.1 Regulamin opłat.

5.6.2 Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia młodzież demoralizacją w szczególności narkomanią i alkoholizmem.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 

1. Szkole – należy przez to rozumieć budynek podstawowej siedziby Liceum wraz z terenem niezabudowanym przynależnym szkole oraz wszystkie inne miejsca, w których znajdują się uczniowie pod opieką nauczycieli podczas realizacji zajęć dydaktycznych i pozadydaktycznych.

 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły obecnego w Liceum, a w razie jego nieobecności - wicedyrekora szkoły.

 

3. Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież szkolną pobierającą naukę w Liceum, pozostającą pod opieką prawną i dydaktyczną nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Liceum, dla którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, Adam Borberg.

 

5. Rodzicach - należy przez to rozumieć posiadających prawa rodzicielskie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Liceum.

 

§ 3

 

Celem Liceum jest holistyczne wykształcenie absolwenta, który będzie:

 

1. Wykorzystywał własne możliwości i nabytą wiedzę z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.

 

2. Kształtował własną tożsamość i wdrażał się do pełnej odpowiedzialności za siebie
i innych.

 

3. Akceptował i propagował zachowania wynikające z przestrzegania norm etycznych oraz postawy społecznie pożądane, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca nauki
i pracy.

 

4. Umiał wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi mu podjęcie dalszego kształcenia.

 

5. Rozwijał własną inicjatywę oraz myślenie ekonomiczne.

 

6. Świadomym i aktywnym obywatelem – Europejczykiem.

 

7. Przygotowany do stawania się pełnoprawnym członkiem narodowej wspólnoty społecznej i pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

 

 

§ 4

 

Zadania Liceum:

 

1. W zakresie kształcenia:

 

1.1. Realizacja ramowego planu nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

 

1.2. Realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę kształcenia ogólnego, zapewniająca zachowanie właściwych proporcji pomiędzy przekazem informacji, a rozwojem umiejętności i wychowania w oparciu o integrację różnych dziedzin wiedzy.

1.3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

1.4. Realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów .

 

1.5. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia.

 

1.6. Zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

2. W zakresie wychowania:

 

2.1. Propagowanie i wdrażanie zasad i norm regulujących społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich.

 

2.2. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

 

2.3. Kształtowanie dojrzałości życiowej i społecznej uczniów.

 

2.4. Stwarzania możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

2.5. Przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm moralnych i prawnych.

 

2.6. Wspomaganie rodziny w jej roli wychowawczej.

 

2.7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających ze współżycia w zespole uczniowskim oraz środowisku społecznym.

 

2.8. Organizowanie uroczystości szkolnych oraz skłanianie do czynnego uczestnictwa w działalności kulturalnej, kształcenie kreatywnych postaw poprzez zorganizowane formy promocji kultury: teatry, muzea, kina, wystawy itp.

 

2.9. Przeciwdziałaniem w zakresie korzystania z Internetu w obszarach zagrażających rozwojowi ucznia (w szczególności w zakresie treści pornograficznych i obrazów przemocy).

 

3. W zakresie opieki

 

3.1. Opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

3.2. Opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej.

 

3.3. Dostosowanie wymagań do poziomu uczniów z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

4. Formy realizacji zadań.

 

4.1. W dalszych częściach statutu zawarte są formy realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania.

 

4.2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i zajęć pozadydaktycznych opiekę nad uczniami w Liceum sprawują nauczyciele, którym powierzono prowadzenie tych zajęć.

 

4.3. W czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawuje nauczyciel – organizator, a w przypadku wycieczek – opiekun, zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek szkolnych.

 

4.4. Opiekę podczas przerw śródlekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów i obowiązkami zawartymi w regulaminie dyżurów nauczycieli.

 

4.5. Opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi szczególnej troski sprawuje pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami.

 

 

§ 5

 

1. Osoba Prowadząca Szkołę w szczególności :

 

1.1. Zapewnia Liceum wyposażenie niezbędne do jego prowadzenia.

 

1.2. Zatwierdza przygotowany przez dyrektora szkoły coroczny budżet Liceum oraz kontroluje jego wykonanie.

 

1.3. Podejmuje decyzje w nadzwyczajnych sprawach finansowych, obciążających budżet Liceum.

 

1.4. Zatwierdza zmiany w odpowiednich regulaminach Liceum.

 

1.5.Podejmuje decyzje o podjęciu współpracy przez Liceum.

 

1.6. Zatwierdza plany inwestycyjne i remontowe Liceum; prowadzi i nadzoruje inwestycje Liceum.

 

1.7. Zatwierdza plany i inwestycje marketingowe Liceum.

 

1.8. Zatwierdza arkusz organizacyjny Liceum.

 

1.9. Ustala i zmienia wysokość czesnego oraz innych opłat obowiązujących w Liceum.

 

1.10. Akceptuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie zatrudnienia lub zwolnienia pracowników Liceum.

 

1.11. Rozpatruje odwołania od decyzji dyrektora szkoły w zakresie przewidzianym ustawą.

 

1.12. Zatwierdza proponowane przez dyrektora szkoły warunki przyjęcia uczniów na następny rok szkolny.

 

1.13. Rozpatruje i zatwierdza wnioski dyrektora szkoły dotyczące organizacji zajęć fakultatywnych oraz wszystkich innych wykonywanych poza programem nauczania, a nie ujętych w planie rzeczowo – finansowym szkoły.

 

 

§ 6

 

1. Dyrektora i wicedyrektora szkoły powołuje Osoba Prowadząca Szkołę, określając czas powołania, przy czym może być to czas określony lub nieokreślony.

 

2. Wicedyrektor szkoły może być powoływany na wniosek dyrektora szkoły lub w przypadku braku takiego wniosku, z inicjatywy Osoby Prowadzącej Szkołę.

 

3. Dyrektora i wicedyrektora szkoły odwołuje Osoba Prowadząca Szkołę na podstawie przepisów ogólnych lub w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział II

§ 7

ORGANY LICEUM

 

1. Organami Liceum są:

 

1.1. Dyrektor szkoły.

 

1.2 Rada pedagogiczna.

 

2. Społecznym organem Liceum są:

 

2.1. Rada samorządu uczniowskiego.

2.2. Rada rodziców o ile zostanie powołana.

 

§ 8

DYREKTOR

 

1. Dyrektor szkoły jest naczelnym organem wykonawczym, który nadzoruje działania wszystkich pracowników Liceum.

 

2. Dyrektor szkoły w szczególności :

 

2.1. Reprezentuje Liceum na zewnątrz w przyznanym mu zakresie.

 

2.2. Dba o prestiż i dobre imię oraz o poziom nauczania w Liceum.

2.3. Nadzoruje wykonywanie obowiązków przez wicedyrektora szkoły i inne osoby pełniące stanowiska kierownicze w Liceum.

 

2.4. Przygotowuje roczny budżet Liceum oraz przedstawia go do zatwierdzenia Osobie Prowadzącej Szkołę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

2.5. Odpowiada za realizację budżetu, sprawuje kontrolę nad wpływami i wydatkami oraz odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków.

2.6. Odpowiada za kontrolę ściągalności należnych szkole płatności, przejawia w tym celu właściwą inicjatywę oraz ponosi materialną odpowiedzialność za straty wynikłe z braku egzekwowania obowiązujących w szkole regulaminów.

 

2.7. Sporządza arkusz organizacyjny szkoły na każdy rok szkolny i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę.

 

2.8. Przygotowuje oraz przedstawia organowi prowadzącemu szkołę, po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną, plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki i plan nadzoru pedagogicznego, programy własne (jeżeli są w szkole realizowane), indywidualnego toku nauczania, przewidziane do realizacji.

 

2.9. Zwołuje posiedzenia i przewodniczy radzie pedagogicznej oraz realizuje podjęte w toku jej działania uchwały.

 

2.10. Określa i przedstawia do akceptacji Osobie Prowadzącej Szkołę plan zatrudnienia pracowników.

 

2.11. Przedstawia Osobie Prowadzącej Szkołę wnioski o zatrudnienie lub zwolnienie pracowników.

 

2.12. Występuje do Osoby Prowadzącej Szkołę z uzasadnionymi wnioskami o przyznanie nagród, premii oraz wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

 

2.13.Gromadzi informacje o pracy nauczycieli, w celu dokonywania oceny ich działalności dydaktyczno – wychowawczej, według zasad określonych w planie nadzoru pedagogicznego szkoły.

 

2.14 Dokonuje obowiązkowej, corocznej oraz dodatkowo na wniosek organu prowadzącego szkołę, oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

2.15.Ustala zakresy czynności na każdy rok szkolny.

 

2.16. Organizuje staże, konsultacje, egzaminy oraz służy pomocą merytoryczną nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na nauczycieli kontraktowych i mianowanych zatrudnionych na umowę o pracę lub z karty nauczyciela.

 

2.17. Wystawia świadectwa szkolne, prowadzi ich rejestr oraz na podstawie protokołów, zgodnie z zarządzeniem Osoby Prowadzącej Szkołę, rozlicza wychowawców oddziałów z ich wydania.

2.18. Przygotowuje instrukcję obiegu dokumentów oraz odpowiada za prawidłowość sporządzania i prowadzenia dokumentacji Liceum.

 

2.19. Przygotowuje organizację pracy Liceum:

 

2.19.1. Czuwa nad realizacją programów nauczania i przebiegiem zajęć w szkole.

 

2.19.2. Ustala tygodniowy plan zajęć, przydziela i zapewnia pracownie w celu przeprowadzenia zajęć.

2.19.3. Dzieli na oddziały uczniów Liceum.

2.19.4. Organizuje indywidualny tok nauczania uczniów.

2.19.5. Opracowuje terminarz pracy Liceum oraz odpowiada za jego realizację.

 

2.20. Organizuje bieżącą pracę Liceum:

2.20.1. Organizuje i nadzoruje pracę pedagoga szkolnego.

 

2.20.2. Organizuje zastępstwa zgodnie z zarządzeniem organu prowadzącego szkołę.

 

2.20.3. Organizuje współpracę z instytucjami, organizacjami i placówkami zewnętrznymi za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

2.20.4. Organizuje i nadzoruje udział Liceum w imprezach kulturalnych i środowiskowych.

 

2.20.5. Nadzoruje organizację imprez szkolnych.

 

2.20.6. Organizuje promocję i reklamę Liceum.

 

2.20.7. Organizuje zasady przyjęcia uczniów do Liceum i przedstawia je do akceptacji organowi prowadzącemu szkołę, na co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem naboru.

 

2.20.8. Przyjmuje uczniów do Liceum zgodnie z obowiązującymi warunkami przyjęcia i przekazuje informacje o spełnianiu przez nich obowiązku nauki do odpowiednich urzędów.

 

2.20.9. Pozyskuje materiały i pomoce dydaktyczne dla Liceum.

2.20.10. Organizuje zebrania z rodzicami i zapewnia systematyczną informację dla rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów Liceum.

 

2.20.11.Organizuje w zależności od potrzeb i możliwości, za zgodą organu prowadzącego szkołę, kursy przygotowawcze do Liceum oraz kursy i szkolenia.

 

2.21. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą Liceum:

 

2.21.1. Nadzoruje wykonywanie obowiązków pedagogicznych przez nauczycieli Liceum, zwłaszcza prowadzenie lekcji zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz zgodnie z podstawą programową i rozkładami materiałów.

2.21.2. Nadzoruje wykonywanie obowiązków wychowawczych przez nauczycieli Liceum.

2.21.3. Nadzoruje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli regulaminów szkolnych „abor” Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego.

 

2.21.4. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez wychowawców i nauczycieli (rozkłady materiałów, plany wynikowe, dzienniki, arkusze ocen, wydruki ocen, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz protokoły egzaminów maturalnych, itp.)

 

2.21.5. Nadzoruje realizację Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30.04.2007 r. w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

2.21.6. Nadzoruje wypełnienie obowiązków przez wychowawców, zwłaszcza w zakresie kontaktów z rodzicami i obowiązku rozwiązywania problemów wychowawczych i niepowodzeń w nauce oraz tworzenia i realizacji planu pracy wychowawczej oddziału.

 

2.21.7. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu stawianych im wymagań w zakresie jakości pracy własnej, kreatywności, nowatorstwa pedagogicznego.

 

2.21.8. Nadzoruje wykonywanie obowiązków pozadydaktycznych przez nauczycieli.

 

2.21.9. Raz w roku przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

2.22. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie funduszu stypendialnego.

 

2.23. Zapewnia bezpieczne warunki nauki i pracy w Liceum oraz nadzoruje wykonywanie przez pracowników i nauczycieli obowiązków w zakresie bhp i ppoż.

 

2.24. Odpowiada za kontakt z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, z innymi instytucjami nadzorującymi pracę w Liceum, z administracją samorządową oraz z organizacjami współpracującymi.

2.25. Realizuje wnioski oraz uchwały rady pedagogicznej w sprawach nagradzania lub karania uczniów.

 

2.26. Wystawia legitymacje uczniowskie i zaświadczenia oraz prowadzi ich rejestr, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniem organu prowadzącego szkołę.

2.27. Wystawia arkusze ocen, opinie dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.

2.28. Opiniuje, zgodnie z regulaminem opłat, wnioski o przesunięciu terminu płatności tylko w uzasadnionych przypadkach (nagłe, trudne sytuacje losowe w rodzinie ucznia) i przedstawia do akceptacji Osobie Prowadzącej Szkołę.

2.29. Podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, w przypadku:

2.29.1.Złożenia przez rodziców pisemnej rezygnacji z kontynuacji nauki w szkole.

 

2.29.2. Nie opłacenia czesnego za okres dłuższy niż dwa miesiące.

2.30. Podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w przypadku :

 

2.30.1. Dopuszczenia się przez uczniów występku o charakterze chuligańskim, zagrażającym bezpieczeństwu lub naruszającym godność osobistą innych ludzi jak również czynów przestępczych w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

 

2.30.2. Posiadania, sprzedaży, używania przez uczniów narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły.

 

2.30.3. Palenia tytoniu na terenie szkoły oraz w pracowniach znajdujących się poza budynkiem szkoły.

 

2.30.4. Wnoszenie, spożywania i sprzedawania alkoholu na terenie szkoły, w miejscach publicznych i na imprezach pozaszkolnych oraz przebywania w tych miejscach po spożyciu alkoholu.

 

2.31 Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem szkoły i radą rodziców, w przypadku jej powołania oraz z samorządem uczniowskim.

 

3. Wicedyrektor :

 

3.1. Organizuje i nadzoruje wykonywanie obowiązków powierzonych mu nauczycieli i pracowników szkoły oraz kieruje pracą w zakresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

3.2. Wykonuje inne obowiązki powierzone przed dyrektorem szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków.

 

4. Dyrektor i wicedyrektor szkoły mogą nagradzać i karać uczniów zgodnie z odpowiednimi zapisami statutu szkoły.

 

 

§ 9

RADA PEDAGOGICZNA

 

1. Rada Pedagogiczna jest najwyższym organem ustawodawczym szkoły.

 

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin rady pedagogicznej.

 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Liceum.

 

4. Rada Pedagogiczna w szczególności:

 

4.1. Zatwierdza i realizuje plan pracy, plan wychowawczy i nadzoru pedagogicznego Liceum na bieżący rok szkolny.

 

4.2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz podejmuje uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów.

 

4.3. Podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

4.4. Przedstawia na drodze uchwały dyrektorowi szkoły wniosek o nagrodzenie lub ukaranie uczniów.

4.5. Zatwierdza i wprowadza wewnątrzszkolny system oceniania.

 

4.6. Opiniuje przyznanie indywidualnego toku nauczania.

 

4.7. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

5. Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzi dyrektor szkoły lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor szkoły.

 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 członków rady.

 

§ 10

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. W liceum działa samorząd uczniowski, który stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Naczelnym organem samorządu uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego, który jest reprezentantem ogółu uczniów.

 

3. Zasady działania samorządu uczniowskiego i wybierania jego organów określa regulamin samorządu uczniowskiego.

 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego uchwala samorząd uczniowski i nie może być on sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Rada samorządu uczniowskiego jest organem reprezentującym ogół uczniów i może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

5.1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.

 

5.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 

5.3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 

5.4. Prawo redagowania gazety szkolnej.

 

5.5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i finansami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§ 11

 

Zasady współpracy między organami szkoły.

 

1. Statutowe organy Liceum ściśle współpracują ze sobą w granicach swoich kompetencji w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji o podjętych decyzjach i podejmowanych bądź planowanych działaniach.

 

2. Organy są uprawnione do przedstawienia dyrektorowi szkoły swoich wniosków i opinii dotyczących pracy szkoły.

 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie zadań organów szkoły podjętych niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

4. W sytuacjach konfliktowych dyrektor szkoły zasięga opinii organów szkoły i podejmuje decyzję zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Sytuacje sporne między dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga Osoba Prowadząca Szkołę.

 

6. Sytuacje sporne w oddziale rozstrzyga wychowawca z udziałem pedagoga lub dyrektora szkoły.

 

7. Sytuacje sporne między oddziałami lub uczeń - nauczyciel rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

8. W przypadkach koniecznych dyrektor szkoły może powołać specjalną komisję, w skład, której będą wchodzić przedstawiciele uczniów, rodziców i wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele.

 

9. Organem decydującym do rozstrzygnięcia sporu jest rada pedagogiczna.

 

10. W przypadku naruszenia swoich praw, uczeń ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do Osoby Prowadzącej Szkołę oraz Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

§ 12

 

Pedagog szkolny:

 

1. Pracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Organizuje i sprawuje nadzór nad zadaniami z zakresu profilaktyki.

 

3. Organizuje pomoc pedagogiczna i psychologiczną, indywidualną uczniom i ich rodzicom w miarę potrzeb.

 

4. Odpowiada za prawidłową realizację swoich zadań przed dyrektorem szkoły.

 

 

Rozdział III

§ 13

ORGANIZACJA LICEUM

 

1. Liceum jest szkołą, w której nauka odbywa się w oparciu o podstaw programowe trzyletnich liceów ogólnokształcących dla młodzieży, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

2. Szczegółowe zasady organizacji pracy Liceum określa statut szkoły oraz zarządzenia dyrektora szkoły wpisane do księgi zarządzeń na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego, po uzyskaniu akceptacji Osoby Prowadzącej Szkołę, a w przypadku jego nieobecności natychmiast po ustaniu przeszkody. Propozycje zmian w w/w statucie dyrektor szkoły przedstawia do akceptacji Osobie Prowadzącej Szkołę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

3. Ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin do dyspozycji dyrektora, wynikających z podstaw programowych określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacyjnym szkoły i przedkłada do zatwierdzenia Osobie Prowadzącej Szkołę najpóźniej do 20 maja poprzedzającego rok szkolny. Na wprowadzenie do arkusza godzin poza dydaktycznych oraz wykraczających poza podstawy programowe, wymagana jest uchwała rady pedagogicznej oraz zgoda Osobie Prowadzącej Szkołę.

 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i nadzoru w danym roku szkolnym określa terminarz pracy Liceum, przygotowany przez dyrektora szkoły, przedstawiony do zatwierdzenia radzie pedagogicznej oraz podany do wiadomości rodziców i uczniów szkoły (w pierwszym miesiącu nauki w danym roku szkolnym). Po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną terminarza pracy dyrektor szkoły przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę.

 

5. Szczegółowe cele pracy dydaktyczno - wychowawczej i nadzoru Liceum w danym roku szkolnym określają plan oraz program wychowawczy i plan nadzoru szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

6. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, który może być ze względów dydaktycznych dzielony na grupy.

 

7. Organizację pracy poszczególnych oddziałów, określaną przez tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustala dyrektor szkoły.

 

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

10. Rada pedagogiczna Liceum może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

11. Przy realizowaniu zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych i przedmiotów realizowanych w rozszerzeniu dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych.

 

12. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

 

§ 14

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym podczas wycieczek, wyjazdów i obozów.

 

2. Zakres, rodzaj i czas trwania zajęć obowiązkowych prowadzonych poza systemem klasowo- lekcyjnym przygotowuje dyrektor szkoły i przekazuje do akceptacji Radzie Pedagogicznej.

 

§ 15

 

1. Uczeń klasy pierwszej deklaruje wybór oddziału z rozszerzonym programami nauczania w ramach oferty szkolnej.

2. Przyjęcie deklaracji ograniczone jest możliwościami szkoły:

 

2.1.Proponowanymi przez szkołę programami nauczania uwzględniającymi rozszerzenia z poszczególnych przedmiotów.

 

2.2. Zbyt małą ilością kandydatów dla uruchomienia oddziału.

 

3. Uczeń realizujący podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wybiera przedmioty realizowane w rozszerzeniu do końca pierwszego semestru pierwszej klasy w ramach oferty szkoły.

 

§ 16

 

1. Osoba Prowadząca Szkołę może, na wniosek dyrektora szkoły, przyznać stypendium uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce.

 

2. Osoba Prowadząca Szkołę może przyznać, na prośbę rodziców ucznia, stypendium uczniowi znajdującemu się w trudnych warunkach materialnych na mocy pisemnej decyzji określającej jego wysokość oraz okres, na który zostało przyznane. Decyzja uzależniona jest od możliwości finansowych szkoły.

 

Rozdział IV

§ 17

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

 

1. Uczniem Liceum jest każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora szkoły na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców ucznia i zaakceptowaną przez organ prowadzący szkołę.

 

2. Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacji do Liceum jest złożenie:

 

2.1. Świadectwa ukończenia gimnazjum.

2.2. Dwóch fotografii.

2.3. Podania.

 

2.4. Umowa – system dzienny

 

2.5. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.

3. Kryteria przyjęć zgodne są z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. z późn. zm. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 

4. Uczniowie mają prawo do:

 

4.1. Zapoznania się ze statutem szkoły i innymi regulaminami oraz ustaleniami obowiązującymi w szkole.

4.2. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym i życzliwości ze strony dyrekcji, pracowników szkoły, nauczycieli oraz swych kolegów.

 

4.3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

4.4. Opieki wychowawczej.

 

4.5. Ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki.

 

4.6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, uwag, wątpliwości i pytań, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób.

 

4.7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 

4.8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.

 

4.9. Wpływania na życie Liceum, zwłaszcza przez swobodę działania na rzecz społeczności oddziałowej i szkolnej.

 

§ 18

 

Uczniowie są zobowiązani do :

 

1. Godnego reprezentowania swojej szkoły.

 

2. Przestrzegania zapisów prawa szkolnego.

 

3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę.

 

4. Dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz o ład i porządek w szkole.

 

5. Uczęszczania na obowiązkowe zajęcia określone przez tygodniowe rozkład zajęć i czynnego w nich uczestniczenia oraz przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad.

 

6. Systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

7. Samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, chyba, że jest to praca zespołowa.

 

8. Okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

 

9. Przestrzegania zasad kultury zarówno na terenie szkoły, jak i w miejscach publicznych.

 

10. Obowiązkowego uczęszczania na dodatkowe zajęcia edukacyjne w przypadku złożenia deklaracji uczestnictwa, pod rygorem nie zaliczenia tych zajęć ze skutkiem niedopuszczenia do klasyfikacji.

 

§ 19

 

1. Podstawowym sposobem wyróżnienia ucznia jest ustna pochwała wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotowego wobec uczniów oraz pisemna pochwała w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwagi lub w zeszycie pochwał i uwag.

 

1.1 Szczególną formą wyróżnienia ucznia jest pisemna pochwała dyrektora szkoły wręczona na zebraniu z rodzicami lub na forum szkoły.

 

2. Uczeń wyróżniający się w nauce (średnia ocen obowiązkowych powyżej 4,75) i zachowaniu (ocena wzorowa lub bardzo dobra) otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową.

 

3. Uczeń finalista lub laureat konkursu przedmiotowego lub olimpiady otrzymuje nagrodę od dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy oddziału.

 

4. Uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, imprezach i konkursach międzyszkolnych, laureat jednego z trzech pierwszych miejsc, otrzymuje nagrodę od dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy oddziału.

 

5. Podstawową karą dla ucznia jest upomnienie ustne przez wychowawcę oddziału lub nauczyciela przedmiotowego.

 

6. Każdy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia pisemnym upomnieniem w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag lub zeszycie pochwał i uwag..

 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może udzielić nagany, która zostaje wpisana do akt ucznia.

 

8. Dla ucznia, który sprawia szczególne kłopoty wychowawcze, na wniosek dyrektora szkoły powoływana zostaje Komisja Wychowawcza. W skład Komisji wchodzą: wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor szkoły i ewentualnie nauczyciel wnioskujący. Komisja opiniuje zachowanie ucznia i ustala dalsze postępowanie wychowawcze. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć rodzice ucznia, którego postępowanie dotyczy.

 

8.1. Z posiedzenia Komisji Wychowawczej sporządzony zostaje protokół (załącznik nr 4) zawierający ustalenia końcowe.

 

9. Jeżeli uczeń pełnoletni, mimo rozmów przeprowadzonych z rodzicami, pedagogiem i dyrektorem szkoły oraz podjętych innych działań wychowawczych przewidzianych Statutem, nie poprawia swojego zachowania i swoją postawą wywiera negatywny wpływ na kolegów albo uniemożliwia pracę na lekcji kolegom i nauczycielom, Rada Pedagogiczna ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu go w prawach i obowiązkach na okres do trzech tygodni.

 

9.1. W stosunku do ucznia u którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą miały miejsce działania ujęte w procedurach (załącznik nr 6).

 

10. Uczeń, pod rygorem postępowania dyscyplinarnego - Komisji wychowawczej - nie ma prawa do:

10.1. Nieprzestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad pracy na zajęciach.

 

10.2 Propagowania poglądów szerzących nienawiść.

 

10.3. Bycia członkiem subkultur, grup i sekt, których cele są sprzeczne z prawem oraz podstawowymi wartościami etycznymi.

 

10.4. Posiadania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub szerzących nienawiść i agresję.

 

10.5. Dokonania występku o charakterze chuligańskim.

10.6. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji.

10.7. Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa

11. Uczeń nie ma prawa, pod rygorem skreślenia z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły do:

11.1. Wnoszenia, spożywania, sprzedawania alkoholu na terenie szkoły, w miejscach publicznych i na imprezach pozaszkolnych oraz przebywania w tych miejscach po spożyciu alkoholu.

 

11.2. Posiadania, używania lub sprzedawania narkotyków oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, w tym papierosów elektronicznych, fajki wodnej, których skład nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa użytkowania.

11.3. Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i fajek wodnych na terenie szkoły oraz w pracowniach znajdujących się poza budynkiem szkoły.

 

11.4. Popełnienia przez niego czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego jak również dopuszczenia się przez ucznia występku chuligańskiego, zagrażającego bezpieczeństwu lub naruszającego godność osobistą innych ludzi.

 

12. Poza przypadkami skreślenia ucznia z listy uczniów, określonymi w punkcie11 niniejszego Statutu uczeń może być skreślony z listy uczniów Liceum w przypadku:

 

12.1. Jeżeli w cyklu edukacyjnym miał dwukrotnie wdrożone postępowanie dyscyplinarne i ponownie złamał przepisy zawarte w punktach 10.1-10.7, 11.1-11.4

 

12.2. Braku poprawy zachowania, czego skutkiem jest wniosek o postępowanie dyscyplinarne i zawieszenie w prawach i obowiązkach ucznia.

 

13. Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni, od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów, poprzez dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty.

 

14. W przypadku zalegania z opłatami czesnego dłuższym niż dwa miesiące następuje rozwiązanie umowy – system dzienny, co jest jednoznaczne ze skreśleniem ucznia z listy uczniów szkoły.

 

§ 20

 

1. Nauczycielem Liceum jest osoba spełniająca wymogi określone przez MEN, z którą dyrektor szkoły podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, powierzając jej obowiązki nauczyciela lub osoba prowadząca samodzielną działalność edukacyjną, z którą dyrektor szkoły podpisał umowę na nauczanie w Liceum.

 

2. Umowy wymienione w ust. 1 muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę pod rygorem nieważności.

 

3. Nauczyciele mają prawo do:

 

3.1. Warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktycznego Liceum zgodnych z normami Kodeksu Pracy.

 

3.2. Szacunku dla swoich poglądów i przekonań.

 

3.3. Awansu zawodowego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub z karty nauczyciela.

 

3.4. Ustalenia zasad pracy na prowadzonych przez siebie zajęciach.

 

3.5. Zatrzymać telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny uczniowi używającemu go w czasie lekcji na czas trwania zajęć lekcyjnych w danym dniu.

 

3.6. Tworzenia programów autorskich.

 

3.7. Tworzenia zespołów przedmiotowych.

 

3.8. Tworzenia zasad oceniania w ramach przedmiotowego systemu oceniania.

 

3.9. Wybierania i bycia wybranym do demokratycznych struktur szkolnych.

 

3.10. Wynagrodzenia zgodnego z zawartą umową.

 

§ 21

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Nauczyciele są zobowiązani do:

 

2.1. Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozadydaktycznych oraz w czasie zajęć szkolnych poza terenem szkoły, a także wycieczek i obozów organizowanych przez Liceum.

 

2.2. Troski o dobro ucznia, poszanowania jego godności oraz do życzliwości i podmiotowego traktowania ucznia.

 

2.3. Troski o prestiż szkoły i wysoki poziom nauczania.

 

2.4. Realizowania programu nauczania zgodnie z planem dydaktycznym Liceum i podstawami programowymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz do realizowania celów i zasad wychowania określonych w planie wychowawczym szkoły.

 

2.5. Przestrzegania prawa szkolnego oraz tajności informacji związanych z procesem kształcenia i wychowania uczniów.

 

2.6. Przestrzegania etyki nauczyciela.

 

2.7. Wspierania rozwoju psychologicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań.

 

2.8. Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów.

 

2.9. Przeprowadzania zajęć zgodnie z wyznaczonym przez dyrektora szkoły przydziałem.

 

2.10. Wykonywania obowiązków dydaktyczno - wychowawczych dodatkowo wyznaczonych przez dyrektora szkoły w czasie wolnym od prowadzenia lekcji.

 

2.11. Wykonywania powierzonych obowiązków organizacyjnych i opiekuńczych w określonym roku szkolnym.

 

2.12. Pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli zawarte są w regulaminie dyżurów w szkole.

 

2.13. Opracowania na piśmie rozkładu materiału lub planu wynikowego nauczania swojego przedmiotu na każdy nowy rok szkolny w sposób określony przez dyrektora szkoły.

 

2.14. Rzetelnego prowadzenia bieżącej dokumentacji dotyczącej szkoły.

 

2.15. Uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej zwołanych przez dyrektora szkoły, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (ze szkoleń zwolnieni są nauczyciele, którzy posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia będącego przedmiotem kursu).

 

2.16. Informowania rodziców uczniów o niepowodzeniach szkolnych oraz trudnościach wychowawczych uczniów.

 

2.17. Informowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych, najpóźniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego (semestru).

 

2.18. Informowania uczniów, w formie ustnej, o proponowanych ocenach śródrocznych lub końcoworocznych najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego.

 

2.19. Dostarczenia do posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrektorowi szkoły zestawów pytań na egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.

 

2.20. Współdziałania z wychowawcami oddziałów oraz pedagogiem szkolnym w pokonywaniu trudności wychowawczych uczniów i udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

 

2.21. Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz realizowaniu autorskich pomysłów programowych i metodycznych służących lepszemu wykształceniu i wychowaniu uczniów.

 

2.22. Dbałości o pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie Liceum.

 

§ 22

 

1. Wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele pełnią funkcję wychowawców oddziałów.

 

2. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy realizowanie programu wychowawczego szkoły oraz sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału, a w szczególności:

 

2.1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

2.2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

 

2.3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w oddziale oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Liceum.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2:

 

3.1. Opracowuje i realizuje roczny plan pracy wychowawczej oddziału na bazie programu wychowawczego szkoły.

 

3.2. Otacza indywidualną opiekę każdego wychowanka.

 

3.3. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddziały.

 

3.4. Ustala treści i formy zajęć na godzinach przeznaczonych przez dyrektora szkoły do dyspozycji wychowawcy, zgodnie z programem wychowawczym szkoły oraz prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z harmonogramem.

 

3.5. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno szczególnie uzdolnionym, jak i przeżywającym trudności i niepowodzenia).

 

3.6. Organizuje, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. W szczególnych przypadkach kieruje na konsultacje uczniów mających trudności w nauce oraz sprawiających kłopoty wychowawcze.

3.7. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

3.7.1. Poznania i ustalenia potrzeb edukacyjno – wychowawczych ich dzieci.

 

3.7.2. Wsparcia w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i ustalania wspólnych działań w procesie wychowawczym.

 

3.7.3. Włączenia ich w sprawy życia szkoły.

 

3.7.4. Poinformowania o niepowodzeniach i problemach szkolnych ucznia oraz nieobecności ucznia w szkole, które mogą mieć wpływ na obniżenie oceny z zachowania, na wyniki w nauce lub problemach z uzyskaniem klasyfikacji poszczególnych semestrach.

 

4. Ocena z zachowania wystawiana jest przez wychowawcę oddziału. Uwzględnia ona opinię nauczycieli przedmiotowych, innych uczniów oddziału oraz samoocenę.

 

4.1 Wychowawca oddziału informuje ucznia o ocenie z zachowania w formie ustnej na tydzień przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego.

 

5. Wychowawca prowadzi zebrania rodziców uczniów oddziału w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i wychowawczego.

 

5.1 W uzasadnionych przypadkach wychowawcę oddziału może reprezentować dyrektor szkoły, pedagog lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel przedmiotowy.

 

6. Wychowawca oddziału odpowiada za prowadzenie bieżącej dokumentacji dydaktycznej, tj. za prawidłowość i kompletność wpisów do dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen. O wszelkich nieprawidłowościach zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły na piśmie.

 

7. Wychowawca oddziału odpowiada za przekazanie rodzicom informacji, o której mowa w § 20 ust.2 pkt.2.16, 2.17, 2.18 w formie pisemnej lub osobiście.

 

8. Wychowawca oddziału wydaje otrzymane od dyrektora szkoły, wypełnione i zatwierdzone świadectwa szkolne. Wychowawca odpowiada za prawidłowe pokwitowanie odbioru świadectw przez uczniów na protokole, który przekazuje dyrektorowi szkoły.

 

9. Wychowawca oddziału występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyznanie nagród dla uczniów szczególnie wyróżniających się na tle oddziału pod względem nauczania i zachowania.

 

§ 23

 

1. Rodzice mają prawo do:

 

1.1. Utworzenia rady rodziców.

 

1.2. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale Liceum.

 

1.3. Znajomości statutu, regulaminów i przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów.

 

1.4. Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

 

1.5. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 

1.6. Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Liceum.

 

1.7. Stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

1.8. Rada rodziców jest organem doradczym, współpracującym z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną Liceum.

 

2. Rada rodziców ma prawo do:

 

2.1. Ustalonych na drodze porozumienia spotkań z dyrektorem szkoły oraz z Radą Pedagogiczną Liceum, jeśli istnieje taka potrzeba.

2.2. Proponowania dyrektorowi szkoły zmian w organizacji pracy Liceum.

2.3. Proponowania i wpływania na organizację roku szkolnego, zwłaszcza w zakresie organizowania uroczystości szkolnych, wyjazdów, wycieczek, obozów, itp.

 

3. Rada rodziców jest zobowiązana do:

 

3.1. Współdziałania z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiego poziomu nauczania w Liceum.

 

3.2. Wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Liceum służących jego celom statutowym.

§ 24

 

Rodzice są zobowiązani do:

 

1. Współpracy w realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną.

 

2. Regularnego uiszczenia opłat na rzecz Liceum oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i przestrzegania postanowień regulaminu opłat szkoły i statutu.

 

Rozdział V

§ 25

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa obowiązujące w szkole zasady w zakresie oceniania i klasyfikowania. W sposób szczegółowy precyzuje zadania, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest nadrzędny w stosunku do przedmiotowych systemów oceniania, opracowanych przez poszczególnych nauczycieli przedmiotowych zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

§ 26

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu i mierzeniu przez nauczyciela poziomu i stopnia postępów, w jakim uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen.

 

2. Celami oceniania wewnątrzszkolnego są:

 

2.1. Ustawiczne monitorowanie osiągnięć ucznia.

2.2. Zwięzłe i trafne, a przede wszystkim bieżące i systematyczne informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, specjalnych uzdolnieniach oraz o ewentualnych brakach i trudnościach w tym zakresie.

 

2.3. Wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

 

2.4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań.

 

2.5. Dostarczanie nauczycielom obiektywnej informacji o efektach ich pracy
dydaktyczno – wychowawczej pomocnej dla doskonalenia tej pracy i dla racjonalizowania odpowiednich wymagań stawianych uczniom.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

3.1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców.

 

3.2. Skalę i sposób formułowania ocen bieżących ocen klasyfikacyjnych.

 

3.3. Przeprowadzenie obowiązujących egzaminów.

 

3.4. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego, semestru i warunki ich poprawiania.

 

Rozdział VII

§ 27

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 

1. Rok szkolony dzieli się na dwa semestry.

 

2. Niezależnym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w ocenianiu zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

3. Wszystkie oceny wystawione uczniowi są jawne dla niego i dla jego rodziców.

 

4. Sprawdzone i oceniane prace kontrolne, a także protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli lub dyrektora szkoły.

 

5. Na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej i końcoworocznej oceny nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca informuje na piśmie lub osobiście o przewidywanych ocenach, tak aby uczeń miał możliwość poprawienia i podwyższenia oceny.

 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi. Uzasadnione powinny być w szczególności oceny klasyfikacyjne śródroczne, końcoworoczne, oceny z pisemnych prac kontrolnych oraz zachowania.

 

7. Wychowawca oddziału informuje uczniów o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego i zasadach oceniania zachowania na początku roku szkolnego najpóźniej do 20 września a rodziców na pierwszym spotkaniu informacyjnym.

 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

 

9. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane i oceniane następującymi metodami i sposobami:

 

9.1. Ocenianie bieżące, polegające na ustaleniu ocen miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie.

 

9.2. Przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

 

9.2.1. Pisemne prace klasowe (uczeń powinien być zapoznany z zakresem pracy klasowej z danych zajęć edukacyjnych i dokładnym terminem jego przeprowadzenia z wyprzedzaniem, co najmniej dwutygodniowym).

 

9.2.2. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (uczeń powinien być zapoznany z zakresem sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych i dokładnym terminie jego przeprowadzenia z wyprzedzeniem tygodniowym).

 

9.2.3. Testy (j.w.)

 

9.2.4. Kartkówki (nauczyciel ma prawo przeprowadzenia w tej formie max. do 15 minut, pisemny sprawdzian wiadomości bez uprzedzenia uczniów. Nie mogą one jednak obejmować materiału szerszego niż z trzech ostatnich lekcji).

 

9.2.5. Odpowiedzi ustne.

 

9.2.6. Referaty.

 

9.2.7. Zadania praktyczne (dotyczy: technologii informacyjnej, informatyki, wychowania fizycznego).

 

9.2.8. Prace domowe (pisemne i ustne).

 

9.2.9. Aktywność na zajęciach lekcyjnych.

 

9.2.10. Prowadzenie notatek.

 

9.2.11. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

9.3. Ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej, przeprowadzane jest na koniec pierwszego semestru i polega na ustaleniu oceny wynikającej z ocen cząstkowych wystawionych uczniowi w danym semestrze, w tym z prac klasowych i testów (dotyczy wszystkich przedmiotów nauczania) mający kluczowe znaczenie w ocenie wiadomości
i umiejętności ucznia z danego przedmiotu.

 

9.3.1. W przypadku, gdy absencja ucznia przekracza 50% wszystkich zajęć z danego przedmiotu, odbywający się w danym semestrze i brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, dwóch lub wszystkich przedmiotów.

 

9.3.2. W przypadku, gdy absencja ucznia jest co najmniej dwutygodniowa, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał przerobiony podczas absencji w formie ustalonej przez nauczycieli przedmiotowych.

9.4. Uczeń ma prawo do:

 

9.4.1. Zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, bez podania przyczyny, w formie uwzględnionej z nauczycielem:

 

9.4.1.1. Jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się raz w tygodniu.

 

9.4.1.2. Dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się dwa i więcej razy w tygodniu.

 

 

9.4.2. Zgłoszenie nie przygotowania, o którym mowa powyżej nie przysługuje w ostatnim semestrze nauki, w klasie programowo najwyższej.

 

9.4.3.Zwolnienia z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych w szczególnych przypadkach:

 

9.4.3.1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania chorobowego po nieobecności usprawiedliwionej, trwającej co najmniej jeden tydzień, dzień po powrocie na zajęcia. Okres w którym ma uzupełnić zaległości ustala nauczyciel przedmiotu.

 

9.4.3.2. Wylosowana codziennie „Szczęśliwa liczba” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

9.4.3.3. Dni po świętach: Wszystkich Świętych, Bożym Narodzeniu, Wielkanocy są dniami bez ocen niedostatecznych.

9.5. W ciągu dnia nie może odbyć się więcej niż jeden sprawdzian wiadomości.

 

9.6. W ciągu tygodnia nie mogą się odbyć więcej niż trzy sprawdziany wiadomości.

9.7. Uczeń powinien otrzymać oceniony sprawdzian wiadomości najpóźniej po upływie dwóch tygodni, kartkówkę po tygodniu. Po tym terminie, jeżeli przyczyną zwłoki nie była absencja chorobowa nauczyciela, uczeń ma prawo zażądać nie wpisywania otrzymanych not do dziennika.

 

9.8. Ocenianie dla potrzeb klasyfikacji końcoworocznej, polega na analogicznym jak przy klasyfikacji śródrocznej ustaleniu oceny, która powinna być obiektywną miarą odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.

 

9.9. Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia (otrzymał ocenę niedostateczną) uniemożliwia lub istotnie utrudnia kontynuowanie nauki w klasie, szkoła stworzy uczniowi, w miarę możliwości i po rozpoznaniu celowości pomocy, szansę uzupełnienia braków.

 

9.10 W ramach uzupełnienia braków uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc w następujących formach:

9.10.1. Doraźne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

9.10.2. Praca indywidualna z uczniem w czasie lekcji.

 

9.10.3. Pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

9.11. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania edukacyjne, dostosowując je do poziomu rozwoju i możliwości uczenia się poszczególnych uczniów. W szczególności nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdziła pisemnie specyficzną trudność uczenia się i określony deficyt rozwojowy. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

9.12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

9.13. Na wniosek rodzica decyzją dyrektora uczeń może być zwolniony z nauki języka obcego nowożytnego na podstawie opinii z publicznej poradni specjalistycznej na czas określony lub cały cykl edukacyjny.

 

9.14. Zasady klasyfikowania uczniów:

 

9.14.1. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania za semestr.

 

9.14.2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania za okres roku szkolnego.

9.15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Za ocenę promocyjną uznaje się również zapis w dokumentacji „zwolniony”.

 

9.16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższe

 

 

ZASADY OCENIANIA

Rozdział VIII

§ 28

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 

 

1. Ustala się następujące kryteria oceniania wiedzy, umiejętności oraz aktywności edukacyjnych ucznia:

 

1.1 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów merytorycznych o treści między przedmiotowej. Proponuje dobre rozwiązania, choć często nietypowe. Osiąga sukcesy w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim lub krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia.

 

1.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o treści międzyprzedmiotowej. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu zadań w nowych sytuacjach.

 

1.3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wymagany programem nauczania, materiał zajęć edukacyjnych w danej klasie na poziomie wymagań rozszerzających Poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem.

 

1.4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności edukacyjnych zawarty w podstawie programowej danego przedmiotu. Rozumie większość zagadnień z treści programu nauczania. Zna podstawowe pojęcia i określenia, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Na ogół wykazuje zainteresowanie zajęciami edukacyjnymi.

 

1.5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma problemy z opanowaniem wymagań koniecznych zawartych w podstawie programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania lepszych wyników w dalszej jego pracy. Rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności (przy pomocy nauczyciela). Po uzupełnieniu braków wiedzy z danych zajęć edukacyjnych rokuje nadzieje korelacji zdobytych wiadomości i umiejętności z zakresem wiedzy wynikającej z programu nauczania klasy programowo wyższej.

 

1.6 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań koniecznych zawartych w podstawie programowej danej klasy. Braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. Nie jest on w stanie mimo wielokrotnych prób i szans, uzupełnić tych braków.

 

2. Ustala się następujący zapis w dokumentacji szkolnej :

2.1.

OCENY

DZIENNIK LEKCYJNY

ARKUSZE OCEN

ŚWIADECTWA

DZIENNIK LEKCYJNY

Bieżące oceny

Śródroczne

Końcoworoczne

Skrócony zapis

(oceny śródroczne)

6

celujący

celujący

cel

5

bardzo dobry

bardzo dobry

bdb

4

dobry

dobry

db

3

dostateczny

dostateczny

dst

2

dopuszczający

dopuszczający

dop

1

niedostateczny

niedostateczny

ndst

 

2.2. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’ przy ocenie bieżącej. Oceny końcoworoczne i śródroczne wyrażane są pełnym stopniem.

 

2.3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji z przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” (zwol).

 

2.4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

3. Oceny bieżące, będące miarą osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala nauczyciel przedmiotowy w Przedmiotowym Systemie Oceniania zgodnym z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

3.1. Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia kryterium oceniania (PSO) :

 • dyrektorowi szkoły do 15 września,

 • uczniom do 20 września,

 

 • rodzicom na pierwszym spotkaniu informacyjnym,

 

3.2. Ustalone przez nauczyciela oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są ostateczne z wyjątkiem końcoworocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego oraz końcoworocznej oceny, od której uczeń może odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni w przypadku, gdy została ona ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

 

3.2.1.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor powołuje komisję, która sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej a następnie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, która jest ostateczna.

 

3.2.2. W skład komisji wchodzą:

 

 • dyrektor szkoły,

 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,

 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

 

3.2.3. Z egzaminu sprawdzającego sporządzony zostaje protokół (załącznik nr 2).

 

3.3. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną końcoworoczną.

 

3.4. Uczeń otrzymuje świadectwo z czerwonym paskiem uzyskując średnią ze wszystkich przedmiotów 4,75 i ocenę zachowania wzorową lub bardzo dobrą.

 

3.5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną.

 

 

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW

§ 29

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

 

1. Przed (semestralną) końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o aktualnych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Terminem ostatecznego wystawienia ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych przed konferencją oraz termin poinformowania rodziców ucznia o tych ocenach wyznacza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Na miesiąc przed konferencją uczniom zagrożonym należy wpisać do dziennika oceny ołówkiem i poinformować o tym rodziców ucznia poprzez wychowawcę.

 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania ustala zgodnie z odrębnymi przepisami wychowawca.

 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym nauczyciele danych zajęć powinni uczniowi stworzyć szansę uzupełniania braków np. w formie zdawania-zaliczania małych partii materiału w wyznaczonych terminach (należy o tym poinformować rodziców ucznia).

 

5. Uczeń może nie być klasyfikowany tylko z trzech zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczając 50%. Jeżeli ilość przedmiotów z których uczeń jest nieklasyfikowany z przyczyn nieuzasadnionych (nieobecności nieusprawiedliwione – pkt. 6 L.p.2) przekracza trzy wówczas zostaje skreślony z listy uczniów.

 

6. Dopuszcza się możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych uczniom, którzy nie zostali klasyfikowani z niżej wymienionych powodów:

 

Lp.

Przyczyna nieklasyfikowania

Tryb załatwienia sprawy

Zgoda

1.

nieobecność usprawiedliwiona poparta dokumentami

prośba ucznia i jego rodziców do dyrektora szkoły

obligatoryjnie w wyznaczonym terminie, komisyjnie

2.

nieobecność nieusprawiedliwiona

prośba ucznia i jego rodziców do dyrektora szkoły 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną

wyrażenie zgody przez Radę Pedagogiczną po przedstawieniu sprawy

3.

uczeń realizuje indywidualny tok nauczania lub programu nauki lub uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (różnice programowe)

prośba ucznia i jego rodziców do dyrektora szkoły

obligatoryjnie w terminie wyznaczonym, komisyjnie

 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami nie później jednak niż:

 

7.1. Po I semestrze do końca marca.

7.2. Końcoworoczny do końca roku szkolnego.

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, informatyki powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian umiejętności ucznia oraz ustala śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

8.1. W skład komisji wchodzą:

 

 • dyrektor szkoły jako przewodniczący,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

   

9. Uczeń ma prawo na egzaminie klasyfikacyjnym otrzymać jedną z ocen z podanej skali ocen.

 

10. Oceny z egzaminu klasyfikacyjnego są jawne, ogłoszone uczniowi.

 

11. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.

 

12. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowy wyznaczonym przez dyrektora szkoły, lecz nie później niż do końca kwietnia w I semestrze i do końca roku szkolnego w drugim semestrze.

 

13. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie są średnią arytmetyczną, lecz oceną „rokującą”.

 

14. Komisja sporządza protokół egzaminu klasyfikacyjnego według wzoru (załącznik nr 1).

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§ 30

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocen klasyfikacja zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

2.1. Przeprowadza sprawdzian umiejętności i wiadomości w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Termin sprawdzianu dyrektora szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami.

 

4. W skład komisji wchodzą Dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół (załącznik 2)

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 31

 

1. Promocje do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który:

 

1.1. Był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania.

 

1.2. Uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej.

1.3. Ocena zachowania ucznia ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły w przypadku określonych w § 32 punkt 3.1 i punkt 3.2.

 

2. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych tylko zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać z tych zajęć egzamin poprawkowy. W wyjątkowych tylko wypadkach (choroba, trudna sytuacja rodzinna lub inne zdarzenia losowe) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń lub jego rodzice o takie egzaminy proszą.

 

3. Egzamin lub egzaminy poprawkowe składają się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy poprawkowe z informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych.

 

4. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej.

 

5. Szczegółowy tryb przeprowadzenia określonego egzaminu oraz pytania egzaminacyjne ustala właściwa komisja egzaminacyjna.

 

6. Komisja egzaminacyjna jest powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 

6.1. Przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca.

6.2. Egzaminator, którym jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

6.3 Członek komisji, którym jest nauczyciel prowadzącym takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych zasadnych przyczyn.

 

8. W uzasadnionych wypadkach w skład komisji egzaminu poprawkowego może być powołany nauczyciel zatrudniony w innej szkole. Powołanie takie odbywa się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

9. Z przeprowadzanego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół według wzoru (załącznik nr.3). Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.

 

10. Ocena jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.

 

11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Termin ten powinien przypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich i musi być ogłoszony co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

Rozdział IX

§ 32

OCENY ZACHOWANIA

 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

1.2. Dbałość o honor i tradycje szkoły,

 

1.3. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

1.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

1.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz o innych osób,

1.6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

2. Oceny zachowania ustala się według następującej skali:

 

2.1. Zachowanie wzorowe (wz)

2.2. Zachowanie bardzo dobre (bdb)

2.3. Zachowanie dobre (db)

 

2.4. Zachowanie poprawne (pop)

2.5. Zachowanie nieodpowiednie (ndp)

2.6. Zachowanie naganne (ng)

 

3. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych i promowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem.

 

3.1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rządu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.2. Uczeń, któremu trzeci raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.

3.3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy określić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

 

4.1. Samoocenę ucznia,

 

4.2. Opinię zespołu klasowego,

4.3. Uwagi nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

4.4. Uwagi osób i instytucji poza szkolnych,

 

5. Wychowawca klasy gromadzi informacje uczniów zachowaniu poszczególnych uczniów w dowolnie wybrany przez siebie sposób, o którym informuje rodziców i uczniów na początku roku szkolnego.

 

6. Ocena zachowania jest jawna i podana do wiadomości uczniów na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

 

7. Oceny zachowania zatwierdzone są przez radę pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej.

 

8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem.

 

8.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

8.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, której zadaniem jest ustalenie tejże oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8.3 W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog szkolny, nauczyciel wskazany przez dyrektora prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

8.4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

9.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalona ocena jest ostateczna.

9.2. W skład komisji wchodzą :

 • dyrektor szkoły,

 • wychowawca klasy,

 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 • pedagog zatrudniony w szkole,

 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 

9.3. Z egzaminu sprawdzającego sporządzony zostaje protokół (załącznik nr 5).

 

10. Ocena zachowania końcoworoczna jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.

 

11. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach, uwzględniając najlepszą znajomość wychowanka, przyznaje się wychowawcy prawo do podniesienia oceny, pomimo, że uczeń

nie spełnia wszystkich wymaganych przy danej ocenie kryteriów.

 

12. Kryteria ocen zachowania:

 

12.1 Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który wyróżnia się szczególnie pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, przestrzega wszystkich zasad statutu szkolnego. Ma wszystkie godziny usprawiedliwione i nie ma uwag pisemnych. Wybitnie angażuje się w życie klasy, szkoły środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą, cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie, godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię. Jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny.

 

12.2. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przestrzega zasad szkoły. Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione a dopuszczalna liczba spóźnień wynosi 3. Nie ma uwag pisemnych. Angażuje się w życie szkoły i przejawia inicjatywę. Cechuje go nienaganna kultura osobista. Godnie reprezentuje szkołę. Jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny i koleżeński.

 

12.3. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, i przestrzega postanowień statutu. Troszczy się o mienie szkolne. Może mieć 5 godzin nieusprawiedliwionych, 5 spóźnień oraz 2 uwagi pisemne. Wymaga poleceń i wskazówek, czasem podejmuje działania samodzielnie. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy. Jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym.

12.4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który przestrzega statutu szkoły. Ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień. Pracuje pod kierunkiem nauczycieli i nie wykazuje inicjatywy własnej. Nie podejmuje samodzielnych działań lecz uczestniczy w działaniach zespołowych. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń. Jest koleżeński, uczciwy, prawdomówny, zdyscyplinowany. Na uwagi reaguje chęcią poprawy.

12.5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie zawsze wypełnia podstawowe obowiązki szkolne lecz na ogół wywiązuje się ze swoich zadań, wykazując jednak pewne skłonności do lekceważenia niektórych zasad. Ma 20 godzin nieusprawiedliwionych i 15 spóźnień. Uwagi pisemne wskazują na doraźne lekceważenie przez ucznia obowiązków szkolnych, poleceń nauczycieli i dyrekcji. Nie bierze udziału w życiu klasy. Wymaga ciągłej kontroli. Nie zawsze poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów. Jego kultura osobista budzi zastrzeżenia. Nie zawsze stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej i zachowania. Wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku.

12.6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. Demonstracyjnie łamie bądź nadużywa zasad statutu szkoły. Ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych – powyżej 30 i bardzo liczne spóźnienia. Nie przejawia jakiegokolwiek zainteresowania sprawami klasy i szkoły. Niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów. Ma liczne uwagi pisemne. Charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi. Wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych. Nadużywa swych uczniowskich praw. Ignoruje uwagi i nie wykazuje chęci poprawy, wielokrotnie powtarzając te same przewinienia. Jest arogancki, agresywny, wulgarny. Często ma demoralizujący wpływ na otoczenie. Dopuszcza się celowej dewastacji mienia szkoły. Wchodzi w konflikty z prawem.

 

§ 33

 

ZASADY WPROWADZANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SYSTEMU OCENIANIA

 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół do spraw oceniania, który:

 

1.1. Opiniuje, na wniosek dyrektora, odwołania uczniów od klasyfikacji oceny końcoworocznej.

1.2. Przeprowadza okresową ewaluację funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1.3. Ustala harmonogram badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.

1.4. Czuwa nad prawidłową konstrukcją narzędzi pomiaru.

1.5. Dokonuje analizy wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie badania.

2. Wszystkie sprawy szczegółowe nie uregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania wprowadzony jest w życie po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.

 

4. Wszelkie zmiany dokonywane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zatwierdza rada pedagogiczna.

 

 

Rozdział X

§ 34

ZASOBY MATERIALNE LICEUM

 

Zasoby materialne Liceum pochodzą z:

 

1. Opłat rodziców za kształcenie ich dzieci w Liceum.

 

2. Wpłat z budżetu centralnego lub terenowego.

 

3. Zapisów, darowizn, dotacji, subwencji.

 

4. Opłat za korzystanie z urządzeń będących własnością Liceum.

 

5. Środków przeznaczonych przez organ prowadzący.

 

6. Własnej działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział XI

§ 35

WSPÓŁPRACA

 

1. Liceum ściśle współpracuje z innymi szkołami prowadzonymi przez organ prowadzący szkołę, a posiedzenia rad pedagogicznych szkół tego samego typu prowadzonych przez organ prowadzący szkołę mogą odbyć się wspólnie.

 

2. Dla realizacji swych celów Liceum może zawierać porozumienia z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę

 

§ 36

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli określa kodeks pracy, z wyjątkiem uprawnień i obowiązków obejmujących nauczycieli szkół niepublicznych, które określa ustawa „Karta Nauczyciela” w części określonej zarządzeniem przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 37

 

Statut „abor” Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego jest nadawany i zmieniany przez organ prowadzący szkołę.

 

 

 

§ 38

 

Liceum prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa państwowe i legitymacje uczniowskie zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami MEN.

 

 

§ 39

 

Liceum posługuje się okrągłymi pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, pieczęciami zwykłymi oraz symbolem graficznym.

 

§ 40

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2002 roku.

 

 

strona gŁÓwna