LOGOWANIE   REKRUTACJA   STATUT SZKOŁY   DOKUMENTY   DOJAZD   GALERIA   KONTAKT
 

O szkole
Nasi nauczyciele
Samorząd uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Harmonogram dzwonków
Regulamin przerw
Szczęśliwy numerek
Podręczniki
Plan zajęć
PocztaNiedziela, 21.09.2014r.

Rzetelna firma

STATUT SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. "abor" Prywatne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, zwane dalej Liceum jest  niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna, Adam Borberg.
 3. Siedziba Liceum: ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław; ul. Ślężna 2/24, 53-339 Wrocław; ul. Łąkowa 8, 50-036 Wrocław;
 4. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Podstawami prawnymi działania Liceum są:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami wraz z dotyczącymi szkół niepublicznych, zarządzeniami i rozporządzeniami MEN.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  • Decyzja Nr 123/2007 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 pażdziernika  2007 r. o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
  • Zaświadczenie Nr 32/2000 z dnia 23 maja 2000 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z poźniejszymi zmianami (124/2007; 64/2002).
  • Akt przekształcenia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "abor" z dnia 29 stycznia 2000r. w niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną.
  • Statut szkoły z załącznikami:
   • Regulamin opłat.
   • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia młodzieży demoralizacją w szczególności narkomanią i alkoholizmem..

§ 2

      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
 1. Szkole - należy przez to rozumieć budynek podstawowej siedziby Liceum wraz z terenem niezabudowanym przynależnym szkole oraz wszystkie inne miejsca, w których znajdują się uczniowie pod opieką nauczycieli podczas realizacji zajęć dydaktycznych i pozadydaktycznych.
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły obecnego w Liceum, a w razie jego nieobecności - wicedyrekora szkoły.
 3. Uczniach - należy przez to rozumieć młodzieży szkolną pobierającą naukę w Liceum, pozostającą pod opieką prawną i dydaktyczną nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 4. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Liceum, dla którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, Adam Borberg.
 5. Rodzicach - należy przez to rozumieć posiadających prawa rodzicielskie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Liceum.
§ 3

     Celem Liceum jest holistyczne wykształcenie absolwenta, który będzie:

 1. Wykorzystywał własne możliwości i nabytą wiedzę z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.
 2. Kształtował własną tożsamość i wdrażał się do pełnej odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Akceptował i propagował zachowania wynikające z przestrzegania norm etycznych oraz postawy społecznie pożądane, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca nauki i pracy.
 4. Umiał wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi mu podjęcie dalszego kształcenia.
 5. Rozwijał własną inicjatywę oraz myślenie ekonomiczne.
 6. Świadomym i aktywnym obywatelem - Europejczykiem.
 7. Przygotowany do stawania się pełnomocnym członkiem narodowej wspólnoty społecznej i pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

§ 4

     Zadania Liceum:

      1.    W zakresie kształcenia:

 • Realizacja ramowego planu nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.
 • Realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę kształcenia ogólnego, zapewniająca zachowanie właściwych propozycji pomiędzy przekazem informacji, a rozwojem umiejętności i wychowania w oparciu o integrację różnych dziedzin wiedzy.
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia.
 • Zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

      2.    W zakresie wychowania:

 • Propagowanie i wdrażanie zasad i norm regulujących społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich.
 • Wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
 • Kształtowanie dojrzałości życiowej i społecznej uczniów.
 • Stwarzanie możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogicznej.
 • Realizowanie zadań wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 • Przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm moralnych i prawnych.
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających ze współżycia w zespole uczniowskim oraz środowisku społecznym.
 • Organizowanie uroczystości szkolnych oraz skłanianie do czynnego uczestnictwa w działalności kulturalnej, kształcenie kreatywnych postaw poprzez zorganizowane formy promocji kultury: teatry, muzea, kina, wystawy, itp.

       3.    W zakresie opieki.

 • Udzielanie pomocy przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 • Opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej  poprzez pomoc materialną w postaci stypendium przyznawanego zgodnie z przepisami w regulaminie funduszu stypendialnego.
 • Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole.
 • Dostosowanie wymagań do poziomu uczniów z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej.

       4.   Formy realizacji zadań.

 • W dalszych częściach statutu zawarte są formy realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania.
 • Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i zajęć pozadydaktycznych opiekę nad uczniami w Liceum sprawują nauczyciele, którym powierzono   prowadzenie tych zajęć.
 • W czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawuje nauczyciel – organizator, a w przypadku wycieczek – opiekun, zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek szkolnych.
 • Opiekę podczas przerw śródlekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów i obowiązkami zawartymi w regulaminie dyżurów nauczycieli.
 • Opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi szczególnej troski sprawuje pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami.
ROZDZIAŁ II

§ 7

ORGANY LICEUM

 1. Organami Liceum są:
  1. Dyrektor szkoły.
  2. Rada pedagogiczna.
 2. Społecznym organem Liceum jest rada samorządu uczniowskiego.
§ 10

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. W liceum działa samorząd uczniowski, który stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Naczelnym organem samorządu uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego, który jest reprezentantem ogółu uczniów.
 3. Zasady działania samorządu uczniowskiego i wybierania jego organów określa regulamin samorządu uczniowskiego.
 4. Regulamin samorządu uczniowskiego uchwala samorząd uczniowski i nie może być on sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Rada samorządu uczniowskiego jest organem reprezentującym ogół uczniów i może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
  • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  • Prawo redagowania gazety szkolnej.
  • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacjami i finansami, porozumieniu z dyrektorem szkoły.
§ 11

    Zasady współpracy między organizami szkoły.
 1. Statutowe organy Liceum ściśle współpracują ze sobą w granicach swoich kompetencji w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji o podjętych decyzjach i podejmowanych bądź planowanych działaniach.
ROZDZIAŁ III

§ 13

ORGANIZACJA LICEUM
 1. Liceum jest szkołą, w której nauka odbywa się w oparciu o podstawy programowe dla trzyletnich liceów ogólnokształcących dla młodzieży, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Szczegółowe zasady organizacji pracy Liceum określa Statut szkoły  oraz zarządzenia dyrektora szkoły wpisane do dziennika zarządzeń dyrektora szkoły na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego, po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego szkołę a w przypadku jego nieobecności natychmiast po ustaniu przeszkody. Propozycje zmian w w/w Statucie dyrektor szkoły przedstawia do akceptacji organowi prowadzącemu szkołę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Ogólną liczbę godzin z przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin do dyspozycji dyrektora, wynikających z podstaw programowych określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacyjnym szkoły i przedkłada do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę najpóźniej do 20 maja poprzedzającego rok szkolny. Na wprowadzenie do arkusz godzin pozadydaktycznych oraz wykraczających poza podstawy programowe wymagana jest uchwała rady pedagogicznej oraz zgoda Organu prowadzącego szkołę.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i nadzoru w danym roku szkolnym określa terminarz pracy Liceum, przygotowany przez dyrektora szkoły, przedstawiony do zatwierdzenia radzie pedagogicznej oraz podany do wiadomości rodziców i uczniów szkoły (w pierwszym miesiącu nauki w danym roku szkolnym). Po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną terminarza pracy dyrektor szkoły przedstawia go do zatwierdzenia Organowi prowadzącemu szkołę.
 5. Szczegółowe cele pracy dydaktyczno - wychowawczej i nadzoru Liceum w danym roku szkolnym określają plan pracy oraz program wychowawczy i nadzoru szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, który może być ze względów dydaktycznych dzielony na grupy.
 7. Organizację pracy poszczególnych oddziałów, określoną przez tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustala dyrektor szkoły.
 8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 10. Rada pedagogiczna Liceum może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 11. Przy realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz języków obcych dopuszcza się   tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
 12. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
                             
§ 14
 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym podczas wycieczek, wyjazdów i obozów.
 2. Zakres, rodzaj i czas trwania zajęć obowiązkowych prowadzonych poza systemem klasowo - lekcyjnym przygotowuje dyrektor szkoły i przekazuje do akceptacji radzie pedagogicznej.
§ 15
 1. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do liceum deklaruje  wybór oddziału z rozszerzonym programem:

  • Językowym
  • Informatycznym
 2. Przyjęcie deklaracji ograniczone jest w przypadkach:
 • Braku miejsca w deklarowanym oddziale.
 • Zbyt małą ilością kandydatów dla uruchomienia oddziału.
§ 16
 1. Organ prowadzący szkołę może, na wniosek dyrektora szkoły, przyznać stypendium uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce.
 2. Organ prowadzący szkołę może przyznać, na prośbę rodziców ucznia, stypendium uczniowi znajdującemu się w trudnych warunkach materialnych na mocy pisemnej decyzji określającej jego wysokość oraz okres, na który zostało przyznane. Decyzja uzależniona jest od możliwości finansowych szkoły.
ROZDZIAŁ IV

§ 17

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW
 1. Uczniem Liceum jest każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora szkoły na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców ucznia i zaakceptowaną przez organ prowadzący szkołę.

  2.   Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacji do Liceum jest złożenie:

  • Świadectwa ukończenia gimnazjum.
  • Dwóch fotografii.
  • Podania.
  • Numer PESEL.
  • Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.
  • Nie ma ukończonych 18 lat.
 2. Kryteria przyjęć zgodne są z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze  zmianami.
 3. Uczniowie mają prawo do:

  • Zapoznania się ze statutem szkoły i innymi regulaminami oraz ustaleniami obowiązującymi w szkole.
  • Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym i życzliwości ze strony dyrekcji, pracowników szkoły, nauczycieli oraz swych kolegów.
  • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Opieki wychowawczej.
  • Ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki.
  • Swobody wyrażania myśli i przekonań, uwag, wątpliwości i pytań, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób.
  • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
  • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  • Wpływania na życie Liceum, zwłaszcza przez swobodę działania na rzecz społeczności oddziałowej i szkolnej.
§ 18
     Uczniowie są zobowiązani do :
 1. Godnego reprezentowania swojej szkoły.
 2. Przestrzegania zapisów prawa szkolnego.
 3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę.
 4. Dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz o ład i porządek w szkole.
 5. Uczęszczania na obowiązkowe zajęcia określone przez tygodniowy rozkład zajęć i czynnego w nich uczestniczenia oraz przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad.
 6. Systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 7. Samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, chyba, że jest to praca zespołowa.
 8. Okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły.Przestrzegania zasad kultury zarówno na terenie szkoły, jak i w miejscach publicznych.
 9. Obowiązkowego uczęszczania w  zajęciach fakultatywnych w przypadku złożenia deklaracji uczestnictwa.
§ 19
 1. Podstawowym sposobem wyróżnienia ucznia jest pochwała wychowawcy oddziału wobec uczniów i rodziców na zebraniu oraz pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły.
 2. Uczeń wyróżniający się w nauce (średnia ocen obowiązkowych powyżej 4,75) i zachowaniu (ocena wzorowa lub bardzo dobra) otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem i nagroda rzeczową.
 3. Uczeń finalista lub laureat konkursu przedmiotowego lub olimpiady otrzymuje nagrodę od dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy oddziału.
 4. Uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, imprezach i konkursach międzyszkolnych, laureat jednego z trzech pierwszych miejsc, otrzymuje nagrodę od dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy oddziału.
 5. Podstawową karą dla ucznia jest upomnienie ustne przez nauczyciela.
 6. Każdy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia pisemnym upomnieniem w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag.
 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może udzielić nagany, która zostaje wpisana do akt ucznia

strona gŁÓwna